Over
Fonds Burgerbewegingen

visie + missie

We streven naar een levendige democratie, waarin burgers actief betrokken zijn. Want een daadkrachtige democratie, waarin burgers ervaren dat ze invloed hebben op de inrichting van de samenleving, is van fundamenteel belang voor een gezonde en inclusieve democratische samenleving. We geloven dat burgerbewegingen hierin een belangrijke rol kunnen spelen. Maar bij fondsen is er nog weinig steun voor en bekendheid over burgerbewegingen.

Daarom geven we met Fonds Burgerbewegingen op een nieuwe wijze steun aan groepen burgers die zich met collectieve actie inzetten voor maatschappelijke verandering. Ook onderzoeken we wat het effect is van onze werkwijze. Hiermee willen we leren over de mogelijkheden van steun van fondsen voor burgerbewegingen, en bijdragen aan een sterke en levendige democratie in Nederland.

Dat betekent dat we:

1

Steun geven

voor collectieve actie van burgers

2

Onderzoeken

wat het effect is van onze aanpak, waaronder de werkwijze van ‘participatory grantmaking’

3

Delen

van de lessen binnen de fondsensector

Waarom
een fonds burgerbewegingen?

Investeren in burgerbewegingen

Het is cruciaal voor het functioneren van de democratische rechtsstaat dat burgers zich voldoende betrokken weten bij de inrichting van de samenleving. De laatste jaren lijkt er echter sprake te zijn van een democratisch tekort. Veel mensen maken zich zorgen over de richting die Nederland op gaat. Daarnaast is er ook weinig vertrouwen dat overheid en politiek in staat zijn om grote en urgente problemen in onze samenleving effectief aan te pakken.

Tegelijkertijd zien we een opleving van burgerbewegingen in Nederland. Mensen die in actie komen voor maatschappelijke verandering, buiten politieke partijen en maatschappelijke organisaties om. Burgers die zich uit eigen beweging verenigen en uitspreken over problemen, die aandringen op verandering en die willen bijdragen aan eventuele oplossingen. Zij kunnen een belangrijke schakel vormen tussen individuele burgers en hun bijdrage aan een daadkrachtige democratie.

Met dit programma willen we bijdragen aan een sterke en levendige democratie in Nederland.

‘Participatory grantmaking’

Investeren in burgerbewegingen vraagt om een andere werkwijze dan we als fondsen gewend zijn. Bovendien kunnen ook fondsen burgers meer centraal zetten. Daarom experimenteren we met een participatieve werkwijze.

De participatieve werkwijze houdt in dat beslissingen over financiële steun worden genomen door mensen uit burgerbewegingen zelf. Hiervoor is de Raad van Burgerbewegingen opgericht. Zij bepalen welke groepen gesteund worden. Ook de financieringsstrategie van Fonds Burgerbewegingen is voortgekomen uit co-ontwerp met burgerbewegingen. Maar ‘participatory grantmaking’ is meer dan een werkwijze. Leidende principes zijn onder andere dat we zoveel mogelijk open en transparant werken, en feedback actief opzoeken.

Wij verwachten dat er waardevolle lessen te trekken zijn uit deze meer democratische benadering, zowel voor onszelf als voor de bredere fondsensector.

De initiatiefnemers

Fonds Burgerbewegingen is een initiatief van Stichting Democratie en Media (SDM) en is opgericht in samenwerking met Porticus, het Postcode Loterij Buurtfonds (onderdeel van Stichting DOEN), en Adessium. Het fonds is ondergebracht bij SDM.

Meer over het team en de Raad van Burgerbewegingen vind je hier.